Van Market Garden tot Bevrijding

Medio juni 2014 verscheen mijn 'Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd (Het Eiland)', Elst 2014. Uitgever is de Historische Vereniging Marithaime (www.marithaime.nl). Circa zestig mythen zijn ontzenuwd, waaronder slag om Arnhem, slag om de Rijnbrug bij Arnhem, de Rijnbrug als einddoel van operatie Market Garden en als brug te ver, operatie Market Garden bestempelen als een bevrijdingsoperatie of als een gedeeltelijk mislukte operatie, slag om Nijmegen, Berlijn als einddoel van de geallieerde opmars in West-Europa en capitulatie in Wageningen. Die capitulatie is een geschiedvervalsing.

Marithaime

- is als uitgever volledig in gebreke gebleven

- levert wanproduct door grove nalatigheid

Uitgever van ‘Van Market Garden tot Bevrijding en het belang van het Over-Betuwse bruggenhoofd (Het Eiland)’ is historische vereniging Marithaime, Elst Gld. Tijdens het vormgevingsproces (ontwerp, opmaak) zijn storende onjuistheden ontstaan in de tekst en en vooral de index; dus onder verantwoordelijkheid van Marithaime. De uitgever had de boeken moeten vernietigen. Marithaime bracht ze toch op de markt, zelfs zonder invoeging van de gecorrigeerde index. Die plaatste ze wel op haar website. Een terugroep- en omruilactie met een 2de verbeterde druk is dus noodzakelijk.  Marithaime weigert echter alle medewerking en stuurt aan op een juridische procedure. Het huidige bestuur (vooral de heren B. van der Toorn en H. van der Heijden) durft geen verantwoording voor een besluit te nemen. Het wil daartoe door een rechterlijke uitspraak gedwongen worden en de handen in onschuld wassen. Dit kan natuurlijk even duren. Het bestuur brengt door zijn besluiteloosheid en (domme en doorzichtige) leugens het voortbestaan van de historische vereniging in gevaar. Te gebruiken zijn de gelden verkregen uit verkoop van het boek en van sponsoren alsook van eventueel persoonlijk aansprakelijk te stellen bestuursleden.

In oktober 2013 vroeg toenmalig voorzitter René J. M. Hartman of Marithaime het manuscript als boek mocht uitgeven. Hij wilde met deze uitgave het begrotingstekort van de vereniging ontstaan door phishing oplossen. Desgevraagd beweerde hij dat hij tien boeken had geschreven en lid was geweest van de (eind)redactie voor de publicatie van jaarboeken van historische verenigingen. Hij is dus op de hoogte van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van een uitgever. In november 2013 stuurde ik het manuscript naar de vormgever. Marithaime was sinds dat moment als uitgever verantwoordelijk voor het proces van manuscript naar boek. Ze moest bovendien zorgen voor ISBN en barcode. 

De taken van een uitgeverij zijn redactie, opzet/ontwerp, opmaak, druk, opslag, distributie en verkoop. Marithaime is dan ook verantwoordelijk voor:

  1. Beoordelen en redigeren van het manuscript (redactiecommissie), waaronder controle op stijl- en taalfouten;
  2. Opzet/ontwerp en opmaak van het manuscript, onder meer ingedeeld in kolommen met illustraties als kaarten en foto’s (vormgevingsproces);
  3. Controleren van het totale manuscript alvorens dat drukklaar naar de drukker gaat en vervolgens voor akkoord tekenen (uiterlijk 7 mei 2014); 
  4. Druk en productie door drukkerij;
  5. Opslag/promotie/publiciteit/distributie/verkoop/verzending;
  6. Administratie. 

Marithaime heeft uitsluitend de vormgever en de drukker betaald en boeken verkocht. Voorzitter Hartman heeft bovendien auteur ernstig gestoord bij het maken van de index. Hij wilde in strijd met het auteursrecht het voorwoord schrijven en vooral ondertekenen. Het compromis was een kort dankwoord met zijn naam eronder. Bij verschijning van het boek bleek de paginanummering van het notenapparaat aan het slot van het vormgevingsproces te zijn gewijzigd. De vormgever had in de laatste proef een wijziging aangebracht zonder de tekst ‘op slot’ te doen. Door deze wijziging was de tekst vier pagina’s opgeschoven. De uitgever (Hartman) tekende de proeven zelfs voor akkoord zonder die in te zien. De lijst van mythen en de index bevatten echter een groot aantal onjuiste verwijzingen door de gewijzigde paginanummering. De tekst bevat nog een onnodig groot aantal tik-, afbrekings- en lettergroottefouten. Marithaime is schuldig aan luiheid, grove nalatigheid, het leveren van een wanproduct en contractbreuk.

Het bestuur van Marithaime denkt uitsluitend aan geld en heeft totaal geen belangstelling voor een uit te brengen boek. Dat boek zagen de bestuursleden pas bij bezorging door de drukker. Ze wilden uiteraard een gratis exemplaar. Fouten erkennen, excuses aanbieden en denken aan een schadevergoeding in de vorm van een 2de verbeterde druk binnen een terugroep- en omruilactie zijn zaken waaraan het besluiteloze bestuur niet denkt, zelfs weigert te denken. Het durfde zelfs niet tijdig de verschuldigde auteursbijdrage te betalen uit vrees schuld of grove nalatigheid te bekennen. Het doet dan ook niets! Grove nalatigheid is echter overigens onmiddellijk duidelijk.