Dr. Jan Brouwer, Visit Arnhem Nijmegen verspreidt nog steeds onzin, geschiedvervalsingen  en andere onjuiste informatie

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Veluwe, Arnhem en Nijmegen (Visit Arnhem Nijmegen) leidt toeristenstromen in de regio’s in goede banen, probeert dat althans en beweert te beschikken over regionale experts. Opmerkelijk is het vrijwel ontbreken van de vereiste geografische en historische kennis en het van anderen klakkeloos en kritiekloos overschrijven van informatie en onzin. Lezers mogen er immers op vertrouwen  dat de geboden informatie klopt. De Over-Betuwe heeft geen enkele behoefte aan onzin uitkramende figuren die niet veel verder komen dan het kritiekloos verspreiden van beruchte geschiedvervalsingen en dat niet tijdig kunnen corrigeren. 


Betuwse WOII-fietsroute.  


https://www.visitnijmegen.com/routes/4250556993/betuwse-woii-route


Deze route in de Over-Betuwe valt abusievelijk onder Visit Nijmegen (in goed Nederlands Bezoek Nijmegen) en het Rijk van Nijmegen dat ten zuiden van de Waal en ten oosten van het Land van Maas en Waal ligt en de gemeenten Nijmegen, Wychen, Berg en Dal, Beuningen en Heumen omvat. De Betuwse fietsroute is in werkelijkheid een Over-Betuwse fietsroute. De Betuwe bestaat sinds 1327 immers uit de Over-Betuwe, de Neder-Betuwe en de Tielerwaard. Men beweert ‘het oorlogsverhaal van de Betuwe’’ – is de Over-Betuwe - te vertellen, maar de tekst bevat geen enkel oorlogsverhaal, laat staan het oorlogsverhaal. Men schrijft over landgoed Schoonderlogt in Elst dat het  ‘’tijdens de oorlog het hoofdkwartier van het 2e bataljon van de Amerikaanse strijdkrachten’’ was. De Amerikaanse strijdkrachten hebben echter hun hoofdkwartier in het Pentagon in Washington en natuurlijk tal van bataljons. Zij  duiden die aan met de naam van het regiment waartoe het bataljon behoort. In werkelijkheid was Schoonderlogt niet tijdens de oorlog, maar van 28 oktober tot 25 november 1944 hoofdkwartier van het 506th Parachute Infantry Regiment van de Amerikaanse 101st Airborne Division en van een van de drie bataljons die elkaar om de week of tien dagen afwisselden voor dienst in de noordoostelijke hoek van de sector bij de spoorbrug in Driel (Coffin Corner). Het uiterwaardenlandschap werd in 1944 uiteraard niet door de Duitsers onder water gezet. Bij hoge rivierwaterstand lopen die uiterwaarden immers vanzelf onder. Daar zijn ze ook voor. Bedoeld is waarschijnlijk het opblazen van de dijk bij Elden op 2 december 1944 waardoor een groot deel van de Betuwe binnendijks onder water kwam te staan. .  


Oorlogsverhaal van de Betuwe (visitnijmegen.com)


Het Rijk van Nijmegen is vervangen door de Betuwe waarmee opnieuw de Over-Betuwe is bedoeld. Onzin is dat de Betuwe, lees de Over-Betuwe, ‘’een belangrijke rol’’ speelde bij bruggenhoofdoperatie Market Garden en dat in het gebied hard werd gevochten door de geallieerden en de Duitsers. Het 14e-eeuwse kasteel Doornenburg deed in die tijd dienst als hoofdkwartier van de Duitsers en werd door de Engelsen - bedoeld zijn  ook de andere Britten - gebombardeerd. 


De Irish Guards uit Nijmegen liepen 21 september om circa 13.30 uur vast op de Duitse blokkade bij Oosterhout-Ressen, waardoor grondoperatie Garden mislukte. Ten noorden van de Neder-Rijn was luchtlandingsoperatie Garden al op 19 september mislukt. Montgomery kreeg reeds op 22 september toestemming van het geallieerde opperbevel in Parijs voor bruggenhoofdoperatie Gatwick gericht op een Rijnoversteek en vorming van bruggenhoofden bij Wesel en Keulen (1ste Amerikaanse leger). Voor de naar Oosterbeek teruggetrokken of gevluchte troepen begon een lange defensieve nasleep van de operatie. Zij konden in de nacht van 25 naar 26 september worden teruggetrokken naar Nijmegen.


Daarna werd de Betuwe niet de nieuwe frontlinie tussen de geallieerden en het Duitse grondgebied (door Duitsers bezet Nederlands grondgebied). In de Over-Betuwe hadden de Britten van 22 tot 26 september voor de evacuatie van de militairen uit Oosterbeek een geallieerd bruggenhoofd (the island) gevormd, waarbij het noordoostelijke deel tussen de Linge en het Pannerdensch kanaal in Duitse handen bleef. ‘’Al snel werd besloten de bevolking te evacueren’’, aldus VisitNijmegen. In werkelijkheid pas in oktober en november 1944 na lang geaarzel. Duizend mannen mochten in het geallieerde bruggenhoofd achterblijven om ‘’voor het vee te zorgen en de militairen bij te staan’’, nee om het vee en de landbouwgewassen te verzorgen. Het gebied tussen Lent, Oosterhout en Ressen werd 'het Manneneiland'. Om een nieuw geallieerd offensief  te voorkomen, blies het Duitse leger op 2 december 1944 de Rijndijk bij Elden op. Water van de Neder-Rijn stroomde de Over-Betuwe in, waardoor een groot gedeelte van de Betuwe onder water kwam te staan. ‘’Voor de bewoners van het gebied was het helemaal rampzalig, omdat het ook nog eens ging vriezen.’’ Maar goed dat ze dus geëvacueerd waren in verband met de vele granaatbeschietingen en een dreigende dijkdoorbraak!


Opmerkelijk en zeer betreurenswaardig is dat Visit Arnhem Nijmegen nog steeds aandacht besteedt aan de drie beruchte Gelderse geschiedvervalsingen: 48 gesneuvelden tijdens de Waaloversteek, slag om Arnhem tijdens bevrijdingsoperatie Market Garden in plaats van bruggenhoofdoperatie Market Garden en capitulatie in Wageningen.


Waaloversteek, 20 september 1944


Zichtbare herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen (visitnijmegen.com)


De gemeente Nijmegen neemt uit het door journalisten van De Gelderlander geschreven boek ''De Oversteek'' klakkeloos over dat tijdens de Waaloversteek 48 militairen zijn gesneuveld.  Ook de veteranen van de Sunset March nemen deze geschiedvervalsing klakkeloos over en voegen er nog aan toe dat deze militairen streden voor de vrijheid van Nederland. Doel van de geallieerden was echter de volledige overwinning op Duitsland, niet de bevrijding van (gebieden in) (West-)Europa. Middel was de vernietiging van Duitse strijdkrachten, industriecentra en steden. In werkelijkheid sneuvelden vijf militairen voorafgaand aan de Waaloversteek op de zuidelijke Waaloever, achttien tot twintig tijdens of kort na de oversteek, tweeëntwintig in Lent of Oosterhout bij de vorming van een bruggenhoofd om Lent en een enkele overleed aan zijn verwondingen in een Belgisch militair hospitaal.


Operatie Market Garden – ''Slag om Arnhem''


De Slag om Arnhem | Operatie Market Garden (visitarnhem.com)


‘’Tijdens Operatie Market Garden in september 1944 trachtten de geallieerden een aantal belangrijke bruggen in Noord-Brabant en Gelderland in handen te krijgen. Vervolgens moest worden opgerukt naar het Ruhrgebied, het hart van de Duitse oorlogsindustrie, om de oorlog te kunnen beëindigen. De een na laatste brug, de Waalbrug in Nijmegen, werd veroverd maar bij de brug in Arnhem stokte het geallieerde offensief. De slag om Arnhem was letterlijk ‘a bridge too far’. Nijmegen bleef na de mislukking van Operatie Market Garden lange tijd frontstad, terwijl Arnhem pas in april 1945 werd bevrijd.’’


Onzin is ook dat operatie Market Garden een bevrijdingsoperatie was of gericht was op de bevrijding van Nederland. Bruggenhoofdoperatie Market Garden was geen luchtlandingsoperatie. Dat was uitsluitend deeloperatie Market in het kader waarvan luchtlandingstroepen bruggen en wegen moesten innemen als middel voor de opmars van de grondtroepen (grondoperatie Garden}. Doel van operatie Market Garden was niet het Ruhrgebied. Dat was geen operatiedoel, maar behoorde tot de opmarsrichting van de Britse grondtroepen. Het strategische doel van grondoperatie Garden was het vestigen van een sterk bruggenhoofd tussen Arnhem en Nunspeet (IJsselmeer) met diepe uitlopers over de IJssel bij Zwolle, Deventer en Zutphen als opstelplaats voor het Britse XXX Corps en springplank naar het oosten. Het tactische doel was het afsnijden van de Duitsers en hun V2-lanceerbases in het westen van Nederland. Het doel van de 1st British Airborne Division was de vestiging van een bruggenhoofd langs de Neder-Rijn tussen de Westerbouwing en Westervoort met ten minste een van de drie oeververbindingen als opstelplaats voor de flankkorpsen. Het bataljon van Frost vestigde defensieve posities in gebouwen aan weerszijden van de noordelijke oprit naar de verkeersbrug. Een ‘’slag om Arnhem’’ is een beruchte dubbele geschiedvervalsing. Arnhem was immers geen doel en een slag kunnen lichtbewapende luchtlandingstroepen niet leveren tegen een zwaar bewapende tegenstander, hooguit straat-, huis-aan-huis- en man-tegen-mangevechten. Uiteraard was niet de slag om Arnhem of de Rijnbrug, maar het beoogde bruggenhoofd op de Veluwe ‘een brug te ver’. Voor de luchtlandingsdivisie was het langs de rivier te vormen bruggenhoofd ‘’een brug te ver’’. Voor Montgomery was bruggenhoofdoperatie Market Garden ‘’een brug te ver’’. Nijmegen bleef geen frontstad, omdat de frontlinie in de Over-Betuwe sinds 25 september liep van Andelst via Zetten naar Randwijk, vandaar naar de spoorbrug bij Elden, langs de westzijde van de spoordijk tot de Linge in Elst en daarna ten zuiden van de Linge tot Bemmel en dan naar de Waal. Arnhem werd in april 1945 niet bevrijd, maar gezuiverd van Duitse troepen.


Zgn. Capitulatie of vredesonderhandelingen  in Wageningen


https://www.visitarnhem.com/veluwezoom/plaatsen/wageningen


Deze website brabbelt over een in hotel De Wereld (in de capitulatiezaal) in Wageningen op 5 mei 1945 getekende vrede na vredesonderhandelingen  (sic!), overgave of capitulatie van de Duitse troepen (zonder vermelding: in Nederland), waardoor Wageningen Stad der Bevrijding is. In museum De Casteelse Poort ligt in de capitulatiezaal de capitulatieakte en staat het originele meubilair. Nonsens, leugens en bedrog van de gemeente, Wageningen45, hotel De Wereld en De Casteelse Poort.


De Duitse troepen in Nederland hadden als onderdeel van Heeresgruppe Nordwest op 4 mei 1945 de onvoorwaardelijke capitulatie  getekend in de tent van veldmaarschalk Montgomery op de Timoloberg op de Lűnebrurger Heide. Deze capitulatie trad op 5 mei 1945 om 08.00 uur in werking. Nederland was vrij. Op 5 mei 1945 ondertekende in Wageningen om 16.30 uur de gecapituleerde Duitse generaal Blaskowitz ter implementatie van  het Document van Overgave van 4 mei de ‘’Bevelen aan gecapituleerde Duitse bevelhebbers’’ tot verstrekking van vaak gedetailleerde militaire informatie die hij desgevraagd de volgende dag mocht inleveren; gevolgd door de ontwapening van de Duitse troepen in concentratiegebieden met ingang van 6 mei en de terugtocht naar krijgsgevangenschap in Duitsland eind mei.


De Polen van Driel


Polen van Driel | 6 KM | Airborne Regio (visitarnhem.com)


Een groot deel van de 1st Polish Independent Parachute Brigade Group  landde op 21 september 1944 om circa 17.15 uur ten zuidoosten van Driel, dus niet tijdens maar na de volledige mislukking van bruggenhoofdoperatie Market Garden die dag om circa 13.30 uur. De Polen probeerden de Neder-Rijn over te steken om de Britten in Oosterbeek te versterken.

 

Conclusie: De website van  visit Arnhem Nijmegen bevat veel broddelwerk, onzin, leugens en geschiedvervalsingen waarop men dus niet kan vertrouwen. Kennelijk mist men de vereiste kennis en vaardigheden  en neemt men hier en daar wat broddelwerk en geschiedvervalsingen klakkeloos over.

Deel deze pagina